Simone
Zaino

Agata
Pascarella

Lorenzo
Zaino

Nicola
Zaino

Maria
Pascarella

Francesco
Zaino

Rosa
Grasso

Vincenzo Salvatore
Zaino

Lorenzo
Zaino
n. 1774
Caterina
Abbatiello

Rosa
Zaino
n. Durazzano (BN) 1790
Francesco
Cice
n. Durazzano (BN) 1787
Maria
Zaino

Luigi Vincenzo
di Francesco

Domenico
Zaino

Salvatore
Zaino

Francesco
Zaino

Antonio
Zaino

Antonia
Suppa

Salvatore
Zaino

Angela
Zaino

Maddalena
Zaino

Simone
Zaino
n. Durazzano (BN) 1809
Rosalia
Abbatiello

Vincenzo
Zaino

Lorenzo
Zaino

Lorenzo
Zaino

Concetta
Asbucci

Giovanni
Zaino

Simone
Zaino