1825
1846
1885
1879
1880
1888
1897
1896
Sabino
Salvo
n. Atripalda (AV) 1770
m. Atripalda (AV) 1803
Teodora
Alvino

Mariangela
Salvo
n. 1776
m. Atripalda (AV) 1846
Nicola Maria
Salvo
n. Atripalda (AV) 1794
Giuseppa
Oliva
n. Atripalda (AV)
Carmela
Salvo
n. Atripalda (AV) 1827
Ippolisto
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1822
m. Atripalda (AV) 1872
Aniello
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1847
m. Atripalda (AV) 1847
Nicola
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1848
m. Atripalda (AV) 1892
Raffaela
Galeota
n. Avellino (AV)
Giuseppe
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1851
m. Atripalda (AV) 1852
Giuseppa
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1853
Sabino
Oliva

Gaetano
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1855
m. Atripalda (AV) 1896
Angela
Parrella
n. Avellino (AV)
Ortenzia
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1858
m. Atripalda (AV) 1862
Vittorio Emanuele
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1860
m. Atripalda (AV) 1861
Ortenzia
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1862
Francesco Saverio
Festa

Costantino
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1865
m. Atripalda (AV) 1866
Rachela
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1866
m. Atripalda (AV) 1867
Rachela
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1868
Francesco
Landisio
n. Pagani (SA)
Maria
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1871
Gaetano
Cucinella
n. Bitonto (BA)
Ippolisto
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1880
m. Atripalda (AV) 1881
Carmela
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1882
Ippolisto
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1884
m. 1951
Annibale
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1887
Nicola
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1889
Alfredo
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1892
m. Atripalda (AV) 1893
Maria
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1894
Alfredo
Capaldo
n. Atripalda (AV) 1895
m. Atripalda (AV) 1896